Recente updates:

Besnijdenis / RTV

Naar aanleiding van een wetsvoorstel in IJsland dat jongensbesnijdenis strafbaar maakt, heeft ethicus Gert van Dijk eerder de column gepubliceerd ‘Ethiek in de praktijk- Jongensbesnijdenis’, waarin hij de vraag stelt waarom het besnijden van jongens moreel gezien anders beoordeeld zou moeten worden dan het besnijden van meisjes.

Omdat de discussie over jongensbesnijdenis lijkt over te waaien naar meerdere landen, maakte het programma Nieuwsuur een uitgebreid item over het onderwerp Jongensbesnijdenis. Gert van Dijk gaf in een één-op-één gesprek uitleg over hoe Nederland en de KNMG in deze discussie staan. Hij belichtte daarbij de medische en ethische aspecten en ging in op het spanningsveld tussen kinderrechten en godsdienstvrijheid.

Ethiek / Column

Hoeveel mensen mag je onnodig onderzoeken om één ziek iemand te vinden? Of, als het gaat om meldingen van kindermishandeling, hoeveel ouders en kinderen mag je aan een belastend onderzoek onderwerpen om één ‘treffer’ boven water te krijgen? Het op de juiste wijze signaleren van kindermishandeling is een moreel dilemma. En een kenmerk van een moreel dilemma is dat de uitkomst altijd pijn doet. Is het niet bij ouders die onnodig onderzocht worden, dan is het wel bij kinderen bij wie de mishandeling voortduurt en er niemand ingrijpt. Daartussen balanceren is de kunst.

Besnijdenis / Column

Onlangs werd in IJsland een wetsvoorstel ingediend dat het besnijden van minderjarige jongens strafbaar maakt. Dit voorstel is een direct gevolg van een oproep  uit 2013 van een groep Kinderombudsmannen, waaronder die uit IJsland, waarin overheden werden aangespoord om maatregelen tegen jongensbesnijdenis te nemen, omdat zij dit in strijd achtten met fundamentele kinderrechten. De KNMG nam in 2010 een soortgelijk standpunt in en riep artsen op om jongensbesnijdenis te ontmoedigen.

Euthanasie / Column

Moet er een nieuwe euthanasiewet komen voor mensen die hun leven 'voltooid' achten? De discussie hierover lijkt over zelfbeschikking te gaan, maar feitelijk gaat het over de vraag of het een overheidstaak is om gezonde mensen te helpen bij hun zelfdoding. Ik denk dat dat niet zo is. De overheid heeft meer taken dan het maximaliseren van de ruimte voor zelfbeschikking. Het beschermen van kwetsbare burgers is daarvan een van de belangrijkste. En precies die plicht komt in de knel bij een wet voltooid leven.  

Ethiek / Column

'Wilt u gereanimeerd worden?' Steeds meer ziekenhuizen stellen bij opname aan alle patiënten die worden opgenomen deze vraag. Men wil zo onduidelijkheid voorkomen op het moment dat een reanimatie nodig is. Maar volgens mij is dat niet goed. De vraag of iemand gereanimeerd wil worden, zou in mijn ogen alleen gesteld moeten worden als er twijfel bestaat of reanimatie zinvol zou zijn. Als er geen twijfel is, worden mensen gewoon gereanimeerd. De Eerste Hulp is er niet om mensen angst aan te jagen.

Ethiek / Column

Hoe gaat een coalitie van uiteenlopende politieke partijen om met ethiek? Opvallend is dat in het nieuwe regeerakkoord voor veel ethische onderwerpen alleen een procedure is afgesproken. Er moet een medisch-wetenschappelijke noodzaak voor een bepaalde verandering zijn, adviesraden moeten daar positief over adviseren en er moet een maatschappelijk debat over het onderwerp zijn geweest. Ik denk dat dat verstandig is. Een zorgvuldige procedure garandeert niet dat iedereen zich kan vinden in het resultaat, maar wel dat iedereen zich gehoord voelt en er goede argumenten zijn voor het genomen besluit. En uiteindelijk is dat in de ethiek – en de politiek - waar het om draait.

Euthanasie / Column

Moet zelfdoding eenvoudiger worden gemaakt? Die vraag kwam op na het nieuws dat er een poeder zou bestaan dat vrij beschikbaar is en tot een snelle en pijnloze dood zou kunnen leiden. Zonder tussenkomst van een arts zouden mensen op deze manier zelf kunnen beschikken over het eigen levenseinde. Ik denk dat dat geen goed idee is. Het vergemakkelijken van de toegang tot dodelijke middelen leidt onvermijdelijk tot de onnodige dood van kwetsbare mensen. Ik vind die prijs te hoog. Is dat betuttelend? Misschien. Maar ik denk dat die beperkte toegang de prijs is die autonome mensen moeten betalen om hun niet zo autonome medeburgers te beschermen. 

Ethiek / Column

Wie gaat er over het belang van het kind, de artsen of de ouders? Is het in het belang van een pasgeborene om maanden aan de beademing te liggen? Wie beslist of het in het belang van een kind is om een experimentele behandeling te ondergaan? Al deze vragen kwamen aan de orde bij de geboorte en het sterven van Charlie Gard, die leed aan een ernstige aangeboren ziekte.

Abortus / Interview

In het Westen neigen we naar steeds meer zeggenschap over ons eigen leven, en dus ook onze zwangerschap. Het is óns leven en dat moeten we dus ook volledig zelf kunnen invullen, is de gedachte. Het terugdringen van het syndroom van Down in IJsland –jaarlijks worden daar nog maar twee à drie downkinderen geboren– is daar een goed voorbeeld van. Ook in Denemarken verdwijnt het syndroom van Down uit het straatbeeld: 98 procent van de ongeboren kinderen met down wordt daar geaborteerd. Maar hoe erg is dat eigenlijk?

Transplantatie / Column

Als je studenten vraag om, bij wijze van gedachte-experiment, creatieve oplossingen voor het tekort aan organen aan te dragen, dan komen ze vaak met heel bijzondere oplossingen. Helaas blijken veel van die oplossingen praktisch niet uitvoerbaar, niet effectief, of moreel onacceptabel. 

Pagina's